REGULAMIN

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://mills.com.pl prowadzonej oraz administrowanej przez Mills sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krańcowe 57/55, 02-493 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 598445, NIP 5223052479, REGON 363631759, o kapitale zakładowym 10.000 złotych („Administrator”).

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa główne cechy świadczenia usługi, w szczególności sposób i termin spełnienia świadczenia, wysokość oraz sposób płatności, sposób odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy, sposób wnoszenia reklamacji, okres trwania umowy, jak również sposób przetwarzania danych.
 2. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub reklamacje należy kierować pod adres e-mail: paulina@mills.com.pl

II. DEFINICJE

Zawartym w Regulaminie zwrotom pisanym wielką literą nadaje się następujące brzmienie:

Dostawca – przedsiębiorca, za pośrednictwem którego realizowane są dostawy Towarów Klientom, w szczególności są to następujące podmioty: Poczta Polska S.A. Siedziba 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony lub Piotra Kozłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Cosico Piotr Kozłowski” zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wandy 4a/1, 03-949 Warszawa o numerze NIP 1130211954 .

Konto – prowadzony przez Administratora profil Klienta, za pomocą którego umożliwia się Klientowi składanie Zamówień oraz usług towarzyszących;

Magazyn – miejsce, w którym składowane i przechowywane są Towary;

Operator Płatności – oznacza  PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań), przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Portal – oznacza portal prowadzony przez Administratora, za pomocą którego Klient ma możliwość składania Zamówień;

Rejestracja – proces polegający na udostępnieniu przez Klienta danych potrzebnych do korzystania z Portalu oraz zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu;

Towar – wystawiane na Portalu przez Administratora towary tj. m.in. ubrania z kolekcji Mill’s, jak również inne akcesoria;

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Portalu, za pomocą którego użytkownik zleca Administratorowi dostarczenie Towarów znajdujących się w ofercie Portalu.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

W ramach świadczonych usług Administrator zobowiązuje się do przyjmowania oraz realizowania Zamówień, tj. dostawy Towarów znajdujących się na stronie https://mills.com.pl.
Sprzedaż prowadzona jest na terytorium Polski.

Wystawiane na Portalu Towary nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Towary sprzedawane za pośrednictwem Portalu dostępne są wyłącznie do sprzedaży detalicznej. W przypadku zainteresowania sprzedażą hurtową należy skontaktować się za pośrednictwem adres wskazane w pkt. 1 powyżej.

IV. UŻYTKOWNIK

Użytkownik Portalu może przeglądać ofertę Portalu bez dokonywania Rejestracji.

Zakup Towaru wymaga rejestracji na Portalu. Dokonując rejestracji Klient oświadcza, że:

 • ma ukończone 18 lat (w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi);
 • jest upoważniony do składania Zamówień (w przypadku osób będących osobami prawnymi).

W trakcie Rejestracji Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza i podania danych: adresu e-mail (który jednocześnie pełni funkcję loginu) jak również zindywidualizowanego hasła, a ponadto zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności.

Aby dokonać zakupu Klient ma obowiązek wskazania również na swoim profilu adresu dostawy oraz numeru telefonu.

Konto jest:

 • niezbywalne;
 • przeznaczone do indywidualnego korzystania.

Klient nie może posługiwać się Kontami innych użytkowników ani udostępniać swojego Konta oraz podawać danych do logowania innym osobom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Klient powinien poinformować Administratora, jeśli podejrzewa, lub wie, że osoba trzecia może mieć dostęp do profilu Klienta.

Klient zobowiązuje się do przestrzegania prawa w ramach korzystania z Portalu, jak również do niepodejmowania działań, które mogą w sposób negatywny wpływać na działanie Portalu.
Administrator ma prawo do zablokowania Konta Klienta na pewien okres lub ograniczenia dostępu do pewnych usług, jeżeli uzna, że jego Konto może być zagrożone.

Klient jest zobowiązany podać Administratorowi aktualne dane do kontaktu, a przypadku ich zmiany, do natychmiastowego poinformowania Administratora
o tym fakcie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Klient składa zamówienie poprzez realizację następujących czynności:

 • wybór Towaru, którym jest zainteresowanym (ewentualnie liczby oraz koloru Towaru) oraz dodanie go do koszyka Zamówień;
 • personalizacji towaru poprzez wybór guzików, oraz podszewki
 • wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności;

Administrator informuje Klienta o wszystkich kosztach związanych z realizowanym Zamówieniem w podsumowaniu Zamówienia.

Sprzedaż następuje w momencie potwierdzenia przycisku „Płacę [wraz z określoną kwotą za całość zamówienia]”.

Po dokonaniu ostatecznego potwierdzenia, dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Administratorem, której przedmiotem są sprzedaż Towarów poza lokalem przedsiębiorstwa świadczone przez Administratora. Po dokonaniu zakupu Klient jest przekierowany do ekranu płatności.

Płatność realizowana jest na zasadach określonych w §7 poniżej.

VI. DOSTAWY, ZWROTY TOWARÓW

Termin dostarczenia Towarów wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia oraz wpłynięcia wynagrodzenia za Zamówienie na rachunek Administratora.

Dostawy realizowane są za pośrednictwem następujących operatorów pocztowych:

 • Poczta Polska S.A.;
 • Piotr Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Coisco. Piotr Kozłowski”.

Dostawy Towarów realizowane są zgodnie z zasadami poszczególnych operatorów pocztowych. Klient wybierając określony sposób dostawy wyraża zgodę na dostawę na zasadach poszczególnych operatorów pocztowych.

Ceny za dostawy towarów określane są każdorazowo przy składaniu Zamówienia i przedstawiane do akceptacji przy zatwierdzeniu Zamówienia.

Zwrot Towarów możliwy jest w przypadku odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych w § 8 poniżej.

VII. PŁATNOŚCI

Ceny Towarów określone są każdorazowo na Portalu oraz wskazane w podsumowaniu Zamówienia.

Ceny podane na Portalu są podane w wartościach brutto tj. powiększone o wartość podatku od towarów i usług (VAT) oraz ewentualny koszt przesyłki.

Przesyłka jest bezpłatna.

Płatność za Zamówienie realizowana jest:

 • z góry z wykorzystaniem Operatora Płatności;
 • z dołu przez odbiór osobisty w showroomie przy znajdującego się w Warszawie przy ul. Szaserów 38.

Na życzenie Klienta wystawiana jest również faktura VAT. W przypadku woli otrzymania faktury powinien zgłosić ten fakt w trakcie składania Zamówienia, dokonując zaznaczenia odpowiedniej opcji lub przesłać informację o woli otrzymania faktury na adres: Szaserów 38, 04-306 Warszawa w terminie 7 dni od daty realizacji Zamówienia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ze względu na fakt, że towary przygotowane przez Mills są dostosowywane do indywidualnych preferencji Klienta wyłącza się możliwość ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta.


IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Uzyskane przez Administratora dane są zbierane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami), jak również zgodnie z polityką prywatności stanowiącą oddzielny dokument;
 2. Administrator dołoży należytej staranności w celu zabezpieczenia danych Użytkowników. Wszystkie hasła w bazie danych są szyfrowane. Komunikacja pomiędzy użytkownikiem a serwerem jest szyfrowana z wykorzystaniem 256 bitowego certyfikatu SSL.

X. REKLAMACJE

 1. Użytkownik pragnący zgłosić reklamacje powinien dokonać jej przesyłając wiadomość do Administratora na adres e-mail: paulina@mills.com.pl.
 2. W reklamacji należy opisać przyczynę reklamacji oraz okoliczności reklamacji.
 3. Administrator ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Postanowienia Regulaminu nie wykluczają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Administratora, w przypadku gdy nie może ona zostać ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz ustawowych praw konsumenta.

Program do przeglądania stron internetowych www Klienta powinien:

 • być zgodny z Google Chrome 39 lub nowszy, Internet Explorer 10 lub nowszy, Firefox 33 lub nowszy, Opera 26 lub nowszy;
 • mieć włączoną obsługę JavaScript;
 • być uruchomiony w rozdzielczości nie mniejszej niż 1366×768 pikseli;

W przypadku niespełnienia warunków dotyczących przeglądarki stron internetowych Administrator nie gwarantuje pełnej funkcjonalności Portalu.

Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony danych Klienta. W razie ataków lub jakiekolwiek próby kradzieży danych Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z utratą tychże danych, o ile dołoży należytej staranności w celu ich zabezpieczenia.

Administrator nie odpowiada za czasowe ograniczenie dostępności Portalu, w związku z realizowanymi pracami technicznymi lub w celu minimalizacji zagrożenia ze Strony osób działających na szkodę Klienta, o ile poinformuje o tym Klienta.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu Usługi na rzecz Klienta, będące poza jego kontrolą.

XVI. PRAWA AUTORSKIE

Treść niniejszego Regulaminu pozostaje własnością Administratora. Jego kopiowanie dla jakichkolwiek celów (poza zachowaniem kopii na użytek własny) lub jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne jest zabronione i wymaga pisemnej zgody Administratora.

XVII. ZMIANY REGULAMINU

Administrator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu stają się skutecznie w terminie 14 dni roboczych od momentu udostępnienia w Portalu treści zmienionego Regulaminu i wysłania do Klienta informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail podany w procesie składania zamówienia.

W przypadku braku akceptacji treści zmienionego regulaminu, Klient ma możliwość wypowiedzenia Umowy.

Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i przesłanie go na adres e-mail: info@mills.com.pl.

Jeśli Klient w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie regulaminu nie wypowie umowy, jest to równoznaczne z akceptacją nowego regulaminu.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wykonania Umowy, jak również sporów zaistniałych pomiędzy Administratorem oraz Klientem jest prawo polskie.
 2. Klient, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozwiązywania sporów można zapoznać się na stronie www.uokik.gov.pl.
 3. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z zawartej Umowy pozostaje Sąd właściwy dla siedziby Klienta.
 4. Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej (na stronie głównej) Portalu oraz sporządzić jego wydruk dla celów niekomercyjnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl. się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.
 6. Użytkownik ma prawo do skorzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) za pośrednictwem Europejskich Centrów Konsumenckich. Więcej informacji znajduje się pod adresem: ​http://ec.europa.eu/consumers/odr/.